شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
نمایشگاه
نام نمایشگاه: 
هفـدهـمـین نمایشگاه بین المللی کتب کاربردی و دانشگاهی
توضیحات:  
لیست کتـب موجود در شـانزدهـمیـن نمايشگاه علمی و کاربردی کتاب تهران در دو بخش لاتـین و عربـی